Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viacinnamomum cinnamomum
0899 f03c 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaineffalie ineffalie

April 25 2017

5008 c4be 390
Reposted fromrawwwr rawwwr viazapominanie zapominanie
6152 fd93 390
Reposted fromcensoredanon censoredanon viaerotyzm erotyzm
2654 1f79 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viazapominanie zapominanie
4697 4e74 390
6132 a7f9 390

April 24 2017

9088 5b41 390
Reposted fromcensoredanon censoredanon viaerotyzm erotyzm

April 23 2017

Literatura to najprzyjemniejszy sposób ignorowania życia.
— Fernando Pessoa, Księga niepokoju spisana przez Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie
Reposted fromkitana kitana viazapominanie zapominanie
7222 b5c4 390
Reposted fromheroes heroes viaalensztajn alensztajn
8750 2888 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
8764 cfef 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

April 21 2017

Ten świat nie zginie od bomby atomowej, jak prorokują gazety, ale umrze ze śmiechu, ze strywializowania, z obracania wszystkiego w żart, na domiar złego w kiepski żart.
— Carlos Ruiz Zafon, Cień wiatru
Reposted fromhumanicznie humanicznie viaineffalie ineffalie

April 20 2017

0567 e5b8 390
Reposted fromamatore amatore viazapominanie zapominanie
Try to learn to breathe deeply, really to taste food when you eat, and when you sleep, really to sleep. Try as much as possible to be wholly alive... You'll be dead soon enough.
— Ernest Hemingway
Reposted fromverronique verronique viapumpkinsoup pumpkinsoup

April 19 2017

2993 d97a 390
Reposted frommesoute mesoute viaclaudelle claudelle

April 18 2017

0182 6c2b 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viamalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl