Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2019

Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapareidolie pareidolie

May 15 2019

Połowa człowieka składa się z książek, które przeczytał.
— Kazimierz Kutz
Reposted fromecce ecce viapareidolie pareidolie
Trzeba wstawać. Trzeba podnieść się z łóżka i wykonać piętnaście czynności, nad których sensem nie wolno się zastanawiać.
— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"

May 14 2019

8835 0bd1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 13 2019

1712 33a8 390
Reposted fromcarmenluna carmenluna vialetshavesex letshavesex

May 12 2019

5550 32fd 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viamalinowowa malinowowa
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema

May 11 2019

May 09 2019

5643 608a 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaadriannak adriannak

May 08 2019

1519 4126 390

Isabelle Adjani photographed by Jean-Claude Deutsch, 1973.

Reposted fromerial erial viapareidolie pareidolie
W tym kraju ludzie nie cenią sobie poranka. Budzą się gwałtownie na dzwonek budzika, który druzgoce ich sen jak cios siekiery, i od razu stają się niewolnikami żałosnego pośpiechu. Niech mi pan powie, cóż może być wart dzień, który zaczyna się od takiego aktu przemocy? Co musi dziać się z ludźmi, którzy co dzień za pośrednictwem budzika doznają miniaturowego elektrowstrząsu? Każdego dnia przyzwyczaja się ich do przemocy, każdego dnia oducza się ich od rozkoszy. Proszę mi wierzyć, że o charakterze ludzi decydują ich poranki.
— Milan Kundera
Reposted frommalw malw viapareidolie pareidolie
6218 1b48 390
Reposted fromGIFer GIFer viapareidolie pareidolie

May 07 2019

8397 ae6a 390
Reposted fromRowena Rowena viaalensztajn alensztajn

May 06 2019

May 04 2019

May 02 2019

8298 a101 390
Fan Ho „Approaching shadow”, 2018
Reposted fromdippi dippi viastuckedinsoul stuckedinsoul

April 30 2019

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl