Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2017

1100 ca09 390
Reposted fromamatore amatore viabluemonkey bluemonkey
0408 e2fc 390
Reposted fromturquoise turquoise viahelenburns helenburns

September 24 2017

1126 e8f0 390
1557 1b2e 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viastuckedinsoul stuckedinsoul
Było mi obojętnie i bardzo pusto - tak musi być w oku cyklonu. Absolutna cisza w samym środku szalejącego żywiołu.
— Sylvia Plath “Szklany klosz” (via polskie-zdania)

September 23 2017

6975 a477 390

September 22 2017

8394 23e4 390
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viahelenburns helenburns
O, jakże dziwne formy może przybierać szaleństwo ludzi zdrowych.
— St. I. Witkiewicz - ,,Pożegnanie jesieni"
Reposted fromczarno-bialo czarno-bialo viamalinowowa malinowowa
Miała nadzieję, że po pewnym czasie będzie mądra i rozsądna, lecz niestety, niestety, musiała się przyznać przed sobą, że ten czas jeszcze nie nadszedł.
— Jane Austen – Perswazje
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viamalinowowa malinowowa
- Wiesz - zwierzył się Włóczykijowi – takie to jest miłe, jeśli chodzi o ciebie, że mało mówisz. Wydajesz się niesłychanie mądry, dlatego że się nie odzywasz.
— Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromButWhy ButWhy viamalinowowa malinowowa
7225 0b90 390
Reposted fromtwice twice viamalinowowa malinowowa

September 21 2017

September 20 2017

3563 5e02 390
Reposted fromamatore amatore viahelenburns helenburns
6393 1bdd 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaalensztajn alensztajn
5514 bdac 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viahelenburns helenburns

September 19 2017

1204 bdb1 390
Do widzenia, do jutra (1960)
Reposted fromdeszcz deszcz viahelenburns helenburns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl