Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

6268 63ac 390
Reposted from4777727772 4777727772 viamiejmniej miejmniej

April 20 2018

8638 92ff 390
Reposted fromguidetomadness guidetomadness

April 16 2018

8147 e48b 390
Reposted frompesy pesy viaowieczka owieczka

April 09 2018

April 07 2018

0157 be26 390
Reposted fromamberwaves amberwaves viamalinowowa malinowowa
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery

April 06 2018

The modern obsession with self-discovery, self-expression, knowledge about self and being authentic, is a kind of prison.
Foucault’s Askesis: An Introduction to the Philosophical Life by Edward F. McGushin (via tat-art)

April 05 2018

Sukces nigdy nie jest ostateczny. Porażka nigdy nie jest totalna. Liczy się tylko odwaga.
— Winston Churchill
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaalensztajn alensztajn

April 04 2018

5172 48bf 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viahelenburns helenburns
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromretro-girl retro-girl viastuckedinsoul stuckedinsoul

March 31 2018

9706 807e 390
Reposted fromink ink viadefinition-of-sex definition-of-sex
9293 0337 390
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
1735 60c1 390
Reposted from0 0 viadefinition-of-sex definition-of-sex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl