Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

2986 6d5b 390
rys. Sławomir Mrożek
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazapominanie zapominanie
6618 1ed5 390
Reposted fromzrazik zrazik viazapominanie zapominanie

August 17 2017

9446 8a74 390
Reposted fromtaSowa taSowa viaalensztajn alensztajn
6064 1b1c 390
2722 f4f8 390
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viamiejmniej miejmniej
5172 48bf 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaNoirBlanc NoirBlanc
7612 8a3f 390
Reposted fromlamprophony lamprophony viaclaudelle claudelle
6014 2972 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaadurowe adurowe

August 12 2017

4459 e9a0 390
Reposted fromanananana anananana viaowieczka owieczka
1748 2181 390
Reposted fromnyaako nyaako viaowieczka owieczka

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viaclaudelle claudelle
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaadurowe adurowe
2387 4395 390
Reposted fromalensztajn alensztajn

August 08 2017

0137 48bb 390
Reposted frompesy pesy vialeire leire

August 07 2017

Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.
— William Wharton
7349 5bef 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaadurowe adurowe
Myślę, że większość ludzi po prostu potrzebuje złudzeń tak samo jak powietrza do oddychania. Życiowy realizm jest ciężarem nie do udźwignięcia.
— Woody Allen.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viaadurowe adurowe
7608 f6d1 390
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viaclaudelle claudelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl