Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2019

Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska (z książki Granica)
Reposted fromnihil-sum nihil-sum viapareidolie pareidolie

July 22 2019

7826 57a6 390
Reposted frombrumous brumous viaTheEvexe TheEvexe

July 19 2019

I'm here for you if you need me.
Reposted fromsoftboi softboi viastuckedinsoul stuckedinsoul

July 16 2019

,,What would you do if you were not afraid?”
Reposted fromJustVicky JustVicky viaTheEvexe TheEvexe

July 15 2019

Życie jest straszne, ale ja postanowiłem, że jest piękne.
— Bohumil Hrabal
Reposted frompesy pesy viamisspandora misspandora
Wzięłam do ręki dziś moja rękę
Myślałam ze to za tobą tęsknie
Ale się okazało ze jednak nie
Tak bardzo brakowało mi mnie.
— Natalia Przybysz - Niebo
Reposted fromresort resort viaowieczka owieczka
5745 652e 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaowieczka owieczka
1698 bfb0 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaowieczka owieczka
8154 8535 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viapareidolie pareidolie

July 09 2019

Świat przeszkadza mi w życiu.
— Sławomir Mrożek, Dziennik tom 1 - 1962-1969
Reposted frommhsa mhsa viaxannabelle xannabelle
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapareidolie pareidolie

July 08 2019

6809 a4c9 390
Reposted fromsoultraveling soultraveling viaNoirBlanc NoirBlanc
0610 df4b 390
8114 4a0a 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNoirBlanc NoirBlanc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl