Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2017

9279 eed4 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaadurowe adurowe
Nie wiem dokąd mnie los prowadzi, ale lepiej mi się idzie, gdy trzymam Cię za rękę.
7107 7b5f 390
Reposted fromQOH1984 QOH1984 viaowieczka owieczka

May 31 2017

4505 af88 390
Reposted fromdusix dusix viamisspandora misspandora
Lasy są jak ludzie (...) i aby je poznać, należy z nimi przebywać. Z przypadkowych spacerów, gdy trzymamy się dobrze udeptanych ścieżek, nie narodzi się nigdy bliskość. Jeśli chcemy się zaprzyjaźnić z lasem, należy mu składać częste i pełne szacunku wizyty o różnych porach; o poranku, w południe i wieczorem, wiosną, latem, jesienią i zimą. W innym razie nie poznamy go, jak należy, a wszystkie próby udawania nie zrobią na nim wrażenia. Las ma swoje sposoby trzymania obcych na dystans i zamyka serce przed zwykłymi spacerowiczami. Nie ma sensu szukać więzi z lasem z innych pobudek, niż szczera miłość. Las to rozpozna i skryje przed nami wszystkie sekrety. Lecz jeśli okażemy mu uczucie, będzie życzliwy i obdarzy takimi skarbami piękna i radości, jakich nie da się kupić ani sprzedać na żadnym targowisku.
— Lucy Maud Montgomery, "Błękitny zamek"
Reposted fromcudoku cudoku viapumpkinsoup pumpkinsoup

May 29 2017

May 28 2017

2361 b8c7 390
Reposted frompulperybka pulperybka viastuckedinsoul stuckedinsoul

May 25 2017

"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
1864 c3ad 390
Reposted frommaardhund maardhund viacinnamomum cinnamomum
1817 24dc 390
Reposted fromartlover artlover viacinnamomum cinnamomum

May 24 2017

7594 54b8 390

May 23 2017

4192 d7e1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
8123 adef 390

May 22 2017

0074 9e42 390
Reposted fromLadykwa Ladykwa viamisspandora misspandora
0959 5881 390
Reposted fromLadykwa Ladykwa viamisspandora misspandora

May 21 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl