Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2017

1771 430d 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaclaudelle claudelle

July 31 2017

9918 aa1a 390
Reposted frompesy pesy viapumpkinsoup pumpkinsoup

July 29 2017

0147 7864 390
Reposted frompesy pesy viaune-raconteuse une-raconteuse
9509 9455 390
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaune-raconteuse une-raconteuse
Myślę, że większość ludzi po prostu potrzebuje złudzeń tak samo jak powietrza do oddychania. Życiowy realizm jest ciężarem nie do udźwignięcia.
— Woody Allen.

July 28 2017

5440 8327 390
Reposted fromlittlestories littlestories vialojournal lojournal
7379 14d8 390

July 26 2017

1015 0c70 390

July 24 2017

July 22 2017

4138 b3aa 390
9365 16e2 390
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viamiejmniej miejmniej

July 21 2017

9987 83dc 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaNoirBlanc NoirBlanc

July 20 2017

- No tak, ludziom się wydaje, że nie chciało mi się żyć, a mnie się chciało i chce. Bardzo. Tylko powiedz: jak?
— Halina Poświatowska (O swojej próbe samobójczej)
Reposted fromovermind overmind viapumpkinsoup pumpkinsoup

July 16 2017

1201 6f83 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viaune-raconteuse une-raconteuse

July 15 2017

2892 f85c 390
Reposted fromretaliate retaliate viaune-raconteuse une-raconteuse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl