Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2017

6819 93e1 390
Reposted fromBeardedone2017 Beardedone2017 via0 0
6978 93c7 390
Reposted from0 0

August 23 2017

4331 b001 390
Reposted from0 0 viamiejmniej miejmniej

August 22 2017

4999 4753 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viastuckedinsoul stuckedinsoul

August 21 2017

6184 13c4 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaowieczka owieczka
7860 73c3 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaowieczka owieczka
5927 2f47 390
Reposted fromkrumping krumping viaowieczka owieczka
5220 3022 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaowieczka owieczka

August 20 2017

9029 119a 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaclaudelle claudelle
Mam dwadzieścia osiem lat i nienawidzę swojego życia, ale wiecznie brakuje mi czasu i energii, żeby je zmienić. W niedziele włóczę się po muzeach, gdzie przynajmniej jest ciepło, albo zatapiam się w lekturze książki z biblioteki, albo bawię się radiem. Wiem jednak, że niebawem nadejdzie poniedziałek, a kiedy o tym myślę, ogarnia mnie panika, bo zdaję sobie sprawę, że donikąd nie zmierzam, tylko po prostu staram się przeżyć.
— M. Paver "Cienie w mroku"

August 18 2017

2986 6d5b 390
rys. Sławomir Mrożek
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazapominanie zapominanie
6618 1ed5 390
Reposted fromzrazik zrazik viazapominanie zapominanie

August 17 2017

9446 8a74 390
Reposted fromtaSowa taSowa viaalensztajn alensztajn
6064 1b1c 390
2722 f4f8 390
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viamiejmniej miejmniej
5172 48bf 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaNoirBlanc NoirBlanc
7612 8a3f 390
Reposted fromlamprophony lamprophony viaclaudelle claudelle
6014 2972 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaadurowe adurowe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl